केरल में कुल कितने जिले हैं ?

केरल में कुल १४ जिले हैं |

 • आलप्पुषा़ जिला
 • एर्ण्णाकुल़म जिला
 • इड्डुक्कि जिला
 • कण्णूर जिला
 • कासरगोड जिला
 • कोल्लम जिला
 • कोट्टयम जिला
 • कोषि़क्कोड जिला (कालीकट)
 • तिरुअनन्तपुरम जिला (त्रिवेन्द्रम, तिरुवनन्तपुरम)
 • त्रिश्शूर जिला
 • पत्तनमत्तिट्टा जिला
 • पालाक्काड जिला (पालघाट)
 • मलप्पुरम जिला
 • वयनाड जिला

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *